5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

اسبها، دستها و آغوشها: ماكرون فرانسه را به عقبنشینی دیپلماتیك هدایت می كند

January 24 2018 nbsp 05 56 PMPrint FeedbackComment نوع ADI undefined ADI writeAdScript integrationteaser_1 در ماه نوامبر در روز بازداشت در فرانسه روزی که پایان جنگ جهانی اول جشن گرفته می شود، زمانی که Vésuve de Brekka از طرف Champs Elysées در بارانی ثابت امانوئل مکرن، رئیس جمهور فرانسه، دو ماه پس از آن، او را با مکرون به پکن همراه کرد که جایی که نه ساله بود، در یک حیاط در حومه پکن قرار گرفت که مطابق با مقررات قرنطینه شده بود، اگر نوع ADI نامشخص ADI نوشتن AdScript outstream_1 باشد