5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

پیروزی اسد: پس از جنگ در سوریه چیست؟

January 24 2018 nbsp 12 53 PMPrint FeedbackComImplementation type ADI undefined ADI writeAdScript integrationteaser_1 در 11 ژوئن 47، در یک روز روشن در ماه نوامبر، هوا در محله باب شارکی، بوی پیروزی را از دست می دهد، اما گرد و غبار و دود به عنوان یک خمپاره خمپاره در پشت جنی لوتیف دفتر تروریست ها در جاکار می گوید: لوتفی با اشاره به یک محله تنها در حدود یک کیلومتری از میز خود در اداره رفاه کلیسای کاتولیک سوریه به عنوان کلاغ پرواز 27 ساله می گوید تاکید بر این است که مهم است که آن را به پوسته ملخ اگر typeof ADI